Soudy

POSUDKY PRO SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Znalecký posudek stanovující výši nemateriální újmy na zdraví je nutný pro vymáhání náhrady škody na zdraví. Vypracování znaleckého posudku může být zadáno soudem, doporučuje se ale, aby si poškozený nechal znalecký posudek vypracovat již před podáním žaloby.